The Gospel, Albanian, p. 13

Ungjilli, shqiptare, f. 13

                         

Faqja e Mëparshme              Faqja Tjetër

 BESIMI: PËRGJIGJA E NJERIUT NDAJ KRISHTIT

Jezusi bëri të gjithë punën e nevojshme për të shpëtuar njeriun nga mëkatet e tij.  Megjithatë, përpara se ne të provojmë bekimet që Zoti ka siguruar përmes vdekjes së Krishtit në kryq, Zoti kërkon që ne të besojmë në Jezusin dhe atë që Ai ka përmbushur përmes vdekjes së Tij.

Duke ditur se njeriu nuk shfajësohet me anë të veprave të ligjit, por me anë të besimit në Jezu Krishtin, besuam edhe ne në Jezu Krishtin, që të shfajësoheshim me anë të besimit në Krishtin dhe jo me anë të veprave të ligjit, sepse asnjë mish nuk do të shfajësohet me anë të veprave të ligjit.          Galatasit 2:15

Sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha Birin e tij të vetëmlindurin, që, kushdo që beson në të, të mos humbasë, por të ketë jetë të përjetshme.      Gjoni 3:16

(Në fakt ka më shumë se 160 vargje në Dhjatën e re, që tregojnë se i vetmi kusht për të marrë jetën e përjetshme është besimi në Jezus Krishtin. Ndër ta janë Gjoni 1:7, 1;12, 3:18, 5:24, 6:29, etj.)

 Albanian_Gospel_p_13_Hand_of_Faith

Besimi është dora me anë të së cilës ne arijmë dhe pranojmë jetën e përjetshmë, ofruar falas në Jezus Krishtin.

Sepse, duke qenë se nëpërmjet diturisë së Perëndisë bota nuk e njohu Perëndinë me urtinë e vet, Perëndisë i pëlqeu të shpëtojë ata që besojnë nëpërmjet marrëzisë së predikimit.       1 Korintasve 1:21

                         

Faqja e Mëparshme              Faqja Tjetër

Faqja e parë     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27      Faqja e Fundit