The Gospel, Albanian, p. 22

Ungjilli, shqiptare, f. 22

                         

Faqja e Mëparshme              Faqja Tjetër

SIGURIA E PËRJETSHME: NJË PËRMBLEDHJE E NEVOJSHME E HIRIT.

Në qoftë, pasi kishe vendosur besimin tend te Krishti, se do të të kërkohej t’i bindeshe ligjeve të Zotit “për të qendruar i shpëtuar” . . .

A mund të thuash me ndershmëri                        ❏     PO            ❏     JO
se jeta e përjetshme eshtë
falë hirit ( një dhuratë)?

OSE

{A do të nën kuptonte se}                                       ❏     PO            ❏     JO
shpëtimi yt përfundimisht varet
nga veprat e ligjit?

Prandaj, në qoftë se dikush mohon kategorikisht mësimet e Biblës mbi sigurinë e përjetshme, si po përpiqet ai të arrijë Zotin, më anë të Hirit, apo me me anë të veprave të ligjit?

_____________________________________

A mund të justifikohet (shpëtohet) ndonjë në këtë mënyrë?  Rishiko faqen 14-15.

_____________________________________

Si shpëtohet njeriu, sipas Biblës? (shih Romakët 3:28 për ndihmë).
___________________________________

Në një pasazh tjetër të Biblës, Jezusi tha:

Delet e mia e dëgjojnë zërin tim, unë i njoh dhe ato më ndjekin;
dhe unë u jap atyre jetën e përjetshme dhe nuk do të humbasin
kurrë, e askush nuk do t`i rrëmbejë nga dora ime.  Ati im, që m`i dha, është më i madh se të gjithë; dhe askush nuk mund t`i rrëmbejë nga dora e Atit tim.        Gjoni 10: 27-29

Në vargun e mësipërm, çfarë lloj jete jep Jezusi?
❏         Të përkohshme?      ❏         Të kushtëzuar?     ❏         Të përjetshme?

Në qoftë se është me të vërtetë ashtu siç tha Jezusi, a mund të humbasë jeta e përjetshme.?____

Për cilin tha Jezusi, në vargun e mësipërm, se është më i madh se të gjithë?

_____________________________________

Sa i fortë duhet të jetë një njeri për t’u larguar nga krahët e Zo tit?

_____________________________

A je ti më i fortë se Zoti? _________________

ISipas këtij vargu, në qoftë se ke besuar Ungjillin e shpëtimit, a është e mundur që ti të bësh dicka që të rezultoj më vonë në ndëshkim të përjetshëm? ____________

( për pjesë të tjera lidhur me sigurinë e përjetshme shih: Romakët 8:37-39; Efesianët 1:13-14; Gjoni 6:36-40; Hebrenjve 13:5).

                         

Faqja e Mëparshme              Faqja Tjetër

 Faqja e parë     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27      Faqja e Fundit