The Gospel, Albanian, p. 6

Ungjilli, shqiptare, f. 6

                         

Faqja e Mëparshme              Faqja Tjetër

PËRPJEKJET E NJERIUT JANË TË KOTA!

Njeriu ka qenë gjithmonë duke kërkuar një rrugë për të kaluar pengesën që ndan atë nga Zoti. Ai është munduar ta depërtoj pengesën me pagëzim, vepra të mira, duke dashur fqinjtë, gjëra të shenjta, duke u bashkuar me disa kisha apo besime të vecanta etj. Por Bibla na mëson se asnjë punë e njeriut mëkatar kurrë nuk mund ta rrëzoj murin e mëkatit që ndan Zotin e shenjtë nga njeriu mëkatar.

Albanian_Gospel_p_6_Barrier

MURI   I  MËKATIT, Pagëzim, Bindje ndaj dhjetë urdhërimeve, Duke dashur fqinjtë, Të shkuarit në kishë, Gjëra të shenjta.

Bibla thotë:
Jemi të gjithë si një gjë e papastër, dhe të gjitha veprat tona të drejtësisë janë si një rrobe e ndotur.      Isaia 64:6

Të përpiqesh të pastrosh mëkatet e tua nëpërmjet veprave të tua, është po aq e pashpresë sa të mundohesh të pastrosh një fytyrë të pisët me një rrobe me graso! Nuk ka, absolutisht asgjë që mund të bëjë njeriu për të fshirë mëkatet e tij edhe të kalojë pengesën që e ndan nga Zoti. ( shiko gjithashtu: Hagai 2: 12-14, Luka 18:10-14, Romakët 3:20; 3:27-28; 4:5, Galatasit 3:10,11,21).

                         

Faqja e Mëparshme              Faqja Tjetër

Faqja e parë     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27      Faqja e Fundit