The Gospel, Albanian, p. 8

Ungjilli, shqiptare, f. 8

                         

Faqja e Mëparshme              Faqja Tjetër

PROBLEMI: ZOTI DUHET TA NDËSHKOJË
MËKATIN.

Bibla na tregon se Zoti, duke qënë i shenjtë dhe i drejtë, duhet ta ndëshkoj mëkatin.

Askush të mos ju gënjejë me fjalë të kota, sepse, për shkak të këtyre gjërave, vjen zemërimi i Perëndisë mbi bijtë e mosbindjes.        Efesianët 5:5

Sepse zemërimi i Perëndisë zbulohet nga qielli për çdo pabesi e padrejtësi të njerëzve.        Romakët 1:18

Albanian_Gospel_p_8_Condemnation

Zoti duhet të derdhë gjithë zemërimin e Tij mbi mëkatin.

Drejtësia e Zotit kërkon që njeriu është i detyruar të paguaj për mëkatet që ai ka bërë kundër Zotit të Shenjtë, duke vuajtur ndëshkimin e përjetshëm të Zotit. (Shiko gjithashtu: 2 Thesalonikasve 1:8-9; Mateu 25:46; Zbulesa 20:10.) Se si Krishti na çliroi nga zemërimi i Zotit nëpërmjet vdekjes së Tij, mund të shpjegohet në tre hapa.

                         

Faqja e Mëparshme              Faqja Tjetër

Faqja e parë     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27      Faqja e Fundit