The Gospel, Tagalog, cover

Ang Ebanghelyo, Tagalog

                         

Pauna Pahina             Kasunod Pahina

Mayroon na bang nakapagturo sa iyo mula sa Bibliya
kung paano mo malalaman na ikaw ay tiyak na makapupunta
sa langit kapag dumating sa iyo ang kamatayan?

Gospel_Tagalog_Cover

ANG EBANGHELYO: Katibayan ng Pagkakautang, BINAYARAN NANG BUONG-BUO

                         

Pauna Pahina             Kasunod Pahina

1   2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28