The Gospel, Tagalog, p. 3

Ang Ebanghelyo, Tagalog, p. 3

                         

Pauna Pahina             Kasunod Pahina

Bago tayo magsimula, maari mo bang sagutin ang tatlong katanungan?

1. Ano ba ang naituro sa iyo patungkol sa ebanghelyo?
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
2. Kung ikaw ay mamatay ngayong gabi at humarap ka sa Diyos at tatanungin ka Niya: “Bakit kita papayagang pumasok sa Aking langit?” Ano ang iyong sasabihin?
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

3.    Kung dumating sa iyo ang kamatayan ngayon, nakatitiyak ka ba na pupunta ka sa langit?

  ❏              Oo!      Nakatitiyak ako na pupunta ako sa langit.

  ❏              Hindi, hindi ako nakatitiyak na pupunta sa langit.

                         

Pauna Pahina             Kasunod Pahina

1   2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28