The Gospel, Tagalog, p. 10

Ang Ebanghelyo, Tagalog, p. 10

                         

Pauna Pahina             Kasunod Pahina

IKALAWANG HAKBANG:

PAGPAPALIT — SI KRISTO AY NAMATAY KAPALIT NATIN

Dahil kailangan hatulan ng Diyos ang mga nagtataglay ng sala, ibinuhos Niya ang Kaniyang poot kay Hesus kapalit natin. Si Hesus ang naging “kapalit” natin. Siya ay pinarusahan para sa ating mga kasalanan, at namatay sa ating lugar.

Nguni’t siya’y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang, siya’y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan, ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa kaniya.      Isaias 53:5

Nang mag-iikasiyam na ang oras, si ay sumigaw nang may malakas na tinig. Sinabi niya…” Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?”       Mateo 27:46

Gospel_Tagalog_p_10_Substitution

PINARUSAHAN NG DIYOS ANG KANYANG SARILING ANAK, SI HESUS, NA KAPALIT NATIN

                         

Pauna Pahina             Kasunod Pahina

1   2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28