The Gospel, Tagalog, p. 4

Ang Ebanghelyo, Tagalog, p. 4

                          

Pauna Pahina             Kasunod Pahina

KASALANAN

Para maunawaan mo ang mabuting balita, ang relasyon sa
pagitan ng Diyos at tao ay dapat maibalik, kailangan mo munang
maunawaan kung papaanong ang relasyong ito ay nasira.

Ang Salita ng Diyos ay nagtuturo sa atin na:

Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos.      Mga Taga-Roma 3:23

Maging nang tayo ay mga patay sa mga kasalanan…    Mga Taga-Efeso 2:5

Ang Diyos ay banal (malinis espirituwal) at ang tao ay makasalanan (marumi espirituwal). Gaya ng isang taong malinis pisikal ay hindi niya hahayaang lumapit sa isang patay, nabubulok at nangangamoy na hayop, gayundin naman ang sakdal at banal na Diyos ay hindi Niya hahayaan ang makasalanang tao sa Kanyang harapan. Ang tao ay patay dahil sa kasalanan!

Gospel_Tagalog_p_4_Woodsman_Deer

 PATAY AT NABUBULOK NA HAYOP, PANGLABAS NA KALINISAN NG TAO

                          

Pauna Pahina             Kasunod Pahina

1   2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28