The Gospel, Tagalog, p. 19

Ang Ebanghelyo, Tagalog, p. 19

                         

Pauna Pahina             Kasunod Pahina

SA PAGBUBUOD:

Dahil ang kasalanan ay nagpapahiwalay sa tao sa Diyos, at dahil nabayaran na ni Hesus ang ating mga kasalanan sa krus, tao ay maaari na ngayong magkaroon ng kaugnayan sa Diyos sa pamamagitan ni Hesu-Kristo.

Sinabi ni Hesus sa kaniya: “Ako ang Daan, ang Katotohanan at ang Buhay. Walang  sinumang makakapunta sa Ama maliban sa pamamagitan ko.”   Juan 14:6

Kaligtasan (Ipinahayag na “wala nang sala” sa lahat ng iyong mga kasalanan at may katiyakan ng buhay na walang hanggang)

Gospel_Tagalog_p_19_Summary

♦    Kahit minsan ba ikaw ay naniwala na kailangan mong mabuhay sa pamantayan ng kabutihan o isagawa ang mga alituntunin na pangrelihiyon upang makapunta sa langait?

♦    Ikaw ba’y nagtitiwala pa rin sa mga bagay na ito, na siyang makapagliligtas sayo?

♦    Naunawaan mo ba ang ginawa ni Hesus sa krus para sa’yo?

♦    Maaari mo ba itong ipaliwanag ngayon sa pamamagitan ng iyong sariling pananalita?

♦    Mayroon na bang nakapagpaliwanag nito sa iyo sa ganitong pamamaraan?

♦    Ngayon, sa abot ng iyong pagkakaunawa, nagtitiwala ka ba sa kung ano ang ginawa ni Hesus sa krus para sa iyo na ito lang ang kailangan mo upang maalis ang iyong mga kasalanan at makatiyak ka ng lugar sa langit?

♦    OO                            ♦    HINDI

                         

Pauna Pahina             Kasunod Pahina

1   2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28