The Gospel, Tagalog, p. 2

Ang Ebanghelyo, Tagalog, p. 2

                         

Pauna Pahina             Kasunod Pahina

Ang salitang “Ebanghelyo” ay nangangahulugang “mabuting balita.” Ito ay mabuting balita kung papaano ka magkakaroon ng personal na relasyon sa mapagmahal na Diyos na magbibigay ng kahulugan at layunin sa buhay na ito. Ito rin ang magbibigay sa iyo ng kasiguruhang makasama mo ang Diyos ng walang hanggan sa langit.

Maraming tao ngayon ang nagsasabing ipinapangaral nila ang Ebanghelyo, subalit magkakaiba ang kanilang katuruan.

Gospel_Tagalog_p_2_Radio_Church

Lumapit ka at huwag mong ikahiya si Kristo!

Talikuran mo ang iyong kasalanan at lumapit ka sa Diyos!

Ibigay mo ang iyong buhay kay Hesus!

Magkaroon ka ng personal na pangako kay Kristo!

Ibigay mo ang iyong buong puso sa Diyos!

Tanggihan mo ang iyong sarili, pasanin mo ang iyong krus, at sumunod ka kay Kristo!

Manalangin ka ng panalangin ng pagsisisi!

Manalangin ka ng pagtanggap kay Kristo!

Gawin mo si Kristo bilang Panginoon ng iyong buhay!

Ilagay mo si Kristo sa trono ng iyong buhay!

Magsisi ka at magpabautismo!

Anyayahan o tanggapin mo si Hesus sa iyong puso!

Bakit tayo nakakapakinig ng iba’t ibang mensahe ngayon? Marami bang ebanghelyo? Ano ba talaga “Ang Ebanghelyo” ayon sa Bibliya?

Copyright © 1988 by Ronald R. Shea.
All Rights Reserved

                         

Pauna Pahina             Kasunod Pahina

1   2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28