The Gospel, Tagalog, p. 22

Ang Ebanghelyo, Tagalog, p. 22

                         

Pauna Pahina             Kasunod Pahina

WALANG HANGGANG KASIGURADUHAN: ISANG
KINAKAILANGANG KATAPUSANNG BIYAYA

Kung pagkatapos mong magtiwala kay Kristo, kinakailangan mong sundin ang mga kautusan ng Diyos upang “manatiling ligtas”…

Matapat mo bang masasabi na ang buhay na walang hanggan ay sa pamamagitan ng biyaya (isang regalo na walang bayad)?

  ❏         OO               ❏         HINDI

   O

Iyon ba ay nangangahulugan na ang iyong kaligtasan ay lubusang  nakasalalay sa mga gawa ng kautusan?

  ❏         OO               ❏         HINDI

Samakatuwid, kung ang isang tao ay tahasang ikinakaila ang turo ng Bibliya patungkol sa walang hanggang kasiguraduhan, paano ba talaga niya nais maabot ang Diyos, sa pamamagitan ba ng biyaya o sa pagtupad ng kautusan?

__________________________________________________

Maaari bang ang sinuman ay mapawalang-sala (maligtas) sa ganitong paraan? (Suriin muli ang mga pahina 14-15).

__________________________________________________

Paano nga ba pinawawalang-sala ang isang tao, ayon sa Bibliya?  (Tingnan ang Mga taga-Roma 3:28 upang makatulong sa iyo).

__________________________________________________

Sa ibang talata ng Bibliya, ang sabi ni Hesus:

Ang aking mga tupa ay nakikinig sa tinig ko, at nakikilalako sila, at sila ay sumusunod sa akin: At ako ay nagbibigay sa kanila ng walang-hanggang buhay; at sila ay hindi kailanman mapapahamak, ni maaagaw sila ng sinumang tao mula sa aking kamay. Ang aking Ama, na nagbigay sa kanila sa akin, ay lalaong dakila kaysa sa lahat; at walang taong makakayang agawin sila mula sa kamay ng aking Ama.      Juan 10:27-29

Sa nasa itaas na mga bersikulo, anong uri ng buhay ang sinabi ni Hesus na Kanyang ibinibigay?

♦     Pansamantala

♦     May Kapalit o Kondisyunal

♦     Walang Hanggan

 Kung ito ay tunay na walang hanggan tulad ng sinabi ni Hesus, ito ba ay maaaring mawala?

______________________________________

                         

Pauna Pahina             Kasunod Pahina

1   2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28