The Gospel, Tagalog, p. 28

Ang Ebanghelyo, Tagalog, p. 28

                         

Pauna Pahina             Kasunod Pahina

Ang walang hanggang patutunguhan ng isang tao ay dumedepende sa kung ano ang gagawin niya kay Kristo; samakatuwid, ang gawing malinaw ang Ebanghelyo ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Ang munting aklat na ito ang tumutupad sa iyon.  Natatangi ang paghanga ko sa payak subalit masusing pagtalakay nito sa pagsisisi. Ang munting aklat na ito ay magiging isang kapaki-pakinabang na gamit sa mga kamay ng sinomang magnais na akayin ang iba patungo kay Kristo.

Dr. Curtis Hutson, Pangulo at Editor, Sword of the Lord

Ang paglilinaw ng salitang “magsisi” ay magaling. Iniisip ng karamihan sa mga tao na ito ay pagtalikod sa kasalanan kaysa pagbabago ng kanilang isip tungkol sa kung paano sila maliligtas.  Nakagawa ka ng mahalagang ambag dito. Wala akong ibang alam na munting aklat katulad ng sa’yo na nagawa ng maayos na trabaho sa paglilinaw ng Ebanghelyo.

Earl D. Radmacher, M.A., Th.D., Chancellor at Professor ng Systematic Theology, Western Seminary.

Sa panahon kung kailan maraming beses na may mga paanyaya tungkol sa kaligtasan na wala man lamang pagpapahalaga sa kawastuhan nito, nakakaginhawang makita ang isang pahayag tungkol sa Ebanghelyo sa kadalisayan at kapangyarihan nito katulad ng pagpapa-kilala nito sa Bibliya.  Para sa mga naghahanap ng isang malinaw na paghahayag ng Ebanghelyo upang magamit sa pag-akay sa mga tao patungo kay Kristo, ang munting aklat na ito ang magiging sagot.
John F. Walvoord, Th.D., Chancellor Dallas Theological Seminary

Mga Gawain Para sa Malinaw na Ebanghelyo
(Clear Gospel Ministrties)

Ang mga karagdagang kopya ng munting aklat na ito ay maaring bilihin o makakuha mula sa:

www.cleargospel.org

                         

Pauna Pahina             Kasunod Pahina

1   2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28