The Gospel, Tagalog, p. 9

Ang Ebanghelyo, Tagalog, p. 9

                         

Pauna Pahina             Kasunod Pahina

UNANG HAKBANG:

PAGPAPARATANG PINASAN NI KRISTO ANG ATING MGA KASALANAN SA KANIYANG SARILI

Ang unang hakbang ng katubusan ng sangkatauhan ay ang pagpasan ni Kristo sa mga kasalanan ng buong mundo sa Kaniyang sarili sa krus.  Nang si Hesus ay napako sa krus, kinuha ng Diyos ang lahat ng kasalanan ng sanlibutan (noon, ngayon, at sa hinahar ap) at inilagay (“ipinaratang”) ang mga ito kay Kristo.

At ipinasan sa kaniya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat.       Isaias 53:6

Dinala niya sa kaniyang sariling katawan ang ating mga kasalanan sa ibabaw ng kahoy…     1 Pedro 2:24

Sapagka’t Siya  (Hesus) ay ginawa Niyang  (Diyos Ama) kasalanan para sa atin, na Siyang walang nakilalang kasalanan; upang tayo nawa ay maging katuwiran ng Diyos sa kaniya. 2 Mga Taga-Corinto 5:21

Sa hukuman ng langit, si Hesus ay diniklara na may sala sa mga kasalanan ng sangkatauhan.

Gospel_Tagalog_p_9_Imputation

Kung kailangan hatulan ng Diyos ang mga nagtataglay ng sala. Sino na ngayon ang hahatulan ng Diyos?

                         

Pauna Pahina             Kasunod Pahina

1   2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28