The Gospel, Tagalog, p. 5

Ang Ebanghelyo, Tagalog, p. 5

                         

Pauna Pahina             Kasunod Pahina

PAGKAWALAY SA DIYOS

Ang resulta ng kasalanan ay malinaw:

Pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos…       Isaias 59:2

ANG KASALANAN AY LUMIKHA NG HARANG NA NAGPAPAHIWALAY SA TAO AT SA DIYOS

Gospel_Tagalog_p_5_Man_at_Barrier

 Ang Diyos ay banal (malinis espirituwal) at walang hanggan. Kaya, Siya ay banal magpakailanman! Dahil dito, kahit ang pinakamaliit na kasalanan ay nagagalit ng walang hanggan sa Kanya. Kaya nga, ang Bibliya ay nagtuturo na kahit ang pinakamaliit na kasalanan ay sapat para maghiwalay ng walang hanggan sa tao at sa Diyos.  Hindi hahayaan ng Diyos ang kasalanan sa Kanyang harapan.

                         

Pauna Pahina             Kasunod Pahina

1   2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28