The Gospel, Tagalog, p. 18

Ang Ebanghelyo, Tagalog, p. 18

                         

Pauna Pahina             Kasunod Pahina

ANG PAGSISISING NAKAPAGLILIGTAS

Gospel_Tagalog_p_18_Saving_Repentance

KUNG ANG PANANAMPALATAYA AY ANG KAMAY NA TUMATANGGAP NG KALIGTASAN SA PAMAMAGITAN NI HESU-KRISTO, ANG PAGSISISI AY ANG KAMAY DIN NA TUMATANGGI SA KALIGTASAN SA IBA PANG PARAAN.

Ang pananampalataya na nagliligtas ay hindi lang pinagtitibay na ang kamatayan ni Hesus ay “kailangan”, kailangang mapagtibay din nito na ang Kanyang kamatayan ay sapat na!  Na ito ay sapat na bilang kabayaran sa iyong kasalanan hiwalay sa anumang pagsisikap at gawang mabuti ng tao at ito ay libreng regalo matatatamo lamang sa pamamagitan ng pananampalataya, at hiwalay sa anumang pagsisikap at gawang mabuti ng tao.  (Tingnan sa Galatia 2:21, 3:10-14, 5:1-4, Roma 4:4-5, 4:14)

Bumalik sa pahina 3. Ano ang iyong kasagutan sa tanong na bakit ka papasukin ng Diyos sa langit? Kung sasabihin mo na kailangan nang mong mabautismohan, mabuhay ng mabuti, o ano pa mang bagay maliban sa simpleng pagtitiwala kay Hesus, kailangan mong magsisi. Kailangan mong huminto sa pagtitiwala sa anumang pangrelihiyong bagay na iyong nagawa at gagawin pa lamang, at magtiwala kay Kristo lamang.

                         

Pauna Pahina             Kasunod Pahina

1   2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28