The Gospel, Tagalog, p. 7

Ang Ebanghelyo, Tagalog, p. 7

                         

Pauna Pahina             Kasunod Pahina

ANG EBANGHELYO

Ang salitang “Ebanghelyo” ay nangangahulugang “Mabuting Balita.” Sapagkat hindi tayo makakalapit sa harapan ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan, isinugo ng Diyos si Hesus upang mamatay para sa ating mga kasalanan at binuhay Siya ng Diyos mula sa mga patay sa ikatlong araw.

Mga kapatid, ipinaaalam ko sa inyo ang ebanghelyo…na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon: sa mga kasulatan; Siya rin ay inilibing at Siya ay ibinangon sa ikatlong araw ayon sa mga kasulatan.         1 Mga Taga-Corinto 15:1-4

ANG MABUTING BALITA AY NAMATAY SI KRISTO PARA SA ATING MGA KASALANAN AT NABUHAY NA MULI MULA SA MGA PATAY.

Gospel_Tagalog_p_7_Redemption
SINIRA NI HESUS ANG HARANG NA GAWA NG KASALANAN SA PAMAMAGITAN NG PAGKAMATAY SA KRUS PARA SA ATING MGA KASALANAN AT NABUHAY NA MULI MULA SA MGA PATAY.

Maraming tao ang tunay na naniniwala na si Hesus ay namatay at nabuhay na muli mula sa mga patay, pero ano ang ibig sabihin ng Bibliya ng sabihin nito na si Hesus ay namatay “para sa ating mga kasalanan?”  Paanong ang Kanyang kamatayan ay sumira sa harang na gawa ng kasalanan sa pagitan ng Diyos at ng tao?

                         

Pauna Pahina             Kasunod Pahina

1   2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28