The Gospel, Tagalog, p. 8

Ang Ebanghelyo, Tagalog, p. 8

                         

Pauna Pahina             Kasunod Pahina

ANG PROBLEMA: KAILANGAN HATULAN NG DIYOS ANG MGA NAGTATAGLAY NG SALA

Sinasabi ng Biblia sa atin na dahil ang Diyos ay banal at makatarungan, kailangan Niyang hatulan ang mga nagtataglay ng sala.

Huwag ninyong hayaang dayain kayo ng sinuman sa pamamagitan ng mga walang kabuluhang salita sapagkat sa mga bagay na ito ang poot ng Diyos ay dumarating sa mga anak na masuwayin.         Mga Taga-Efeso 5:6

Sapagka’t ang poot ng Diyos ay inihayag mula sa langit laban sa lahat ng di-pagkamaka-Diyos at di-pagkamatuwid ng mga tao, na hinahawakan ang katotohanan sa di-pagkamatuwid.     Mga Taga-Roma 1:18

Gospel_Tagalog_p_8_Condemnation

Hinihingi ng katurungan ng Diyos na ang mga makasalanan ay dumanas ng matuwid na paghatol. (2 Mga Taga Tesalonica 1:8-9; Mateo 25:46; Apocalipsis 20:10) Paano tayo pinalaya ni Kristo sa poot ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan ay ipinaliwanag sa tatlong hakbang.

                         

Pauna Pahina             Kasunod Pahina

1   2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28